Regulamin sklepu

1. Dane identyfikacyjne administratora

Federacja Znaki Równości z siedzibą w Krakowie, ul. Czyżówka 43, 30-526 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000644083, NIP: 6762516165, REGON: 365810242

2. Dane kontaktowe

Adresy poczty elektronicznej:  Sklep@znakirownosci.org.pl

Telefon kontaktowy: 605949550

3. Sprzedający

Federacja Znaki Równości

4. Przyjęcie i realizacje zamówienia

Korzystanie z Prideshop.pl równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.

Osoba fizyczna składająca zamówienie (zwana dalej "Kupującym") musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny.

Wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia oraz jego wysłanie oznacza żądanie podjęcia przez Federację Znaki Równości czynności zmierzających do zawarcia umowy i jako takie stanowi podstawę do przetwarzania podanych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Kwestie przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej tutaj: https://prideshop.pl/strona/polityka-prywatnosci

Aktualne informacje o kosztach przesyłki znajdują na stronie "warunki przesyłki".

Na ewentualne uwagi, prośby czy pytania udzielamy odpowiedzi pod adresem poczty elektronicznej: Sklep@znakirownosci.org.pl

Zamówienia można składać 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w ciągu 72h. Jeżeli zamówiony towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Kupującego o czasie dostawy. Jeżeli Kupujący go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte. Brak akceptacji terminu przedstawionego w informacji od Sprzedawcy oznacza wycofanie zamówienia przez Kupującego.

Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura).

5. Ceny produktów

Ceny widniejące przy Produktach na stronie Prideshop.pl stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku, jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

6. Towar wolny od wad

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru wolnego od wad. Za uszkodzenia powstałe w transporcie odpowiada Sprzedający.

7. Odstąpienie od umowy

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się tutaj.

Oświadczenie Kupujący powinien dołączyć do odsyłanego Produktu.

Zwrot towaru wiąże się z koniecznością pokrycia kosztu odesłania towaru do Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów przesyłki zwrotnej.

Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.)

Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres nadawcy, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Federacja Znaki Równości nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

Federacja Znaki Równości może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

Powyższe zasady mają również zastosowanie w przypadku niepodjęcia przez Kupującego opłaconej przesyłki lub odmowy jej przyjęcia.

8. Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Do dostępnych form płatności należą m. in. karty Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Płatności za zakupy można dokonać poprzez przelew na konto sprzedającego: Federacja Znaki Równości, Kraków, numer: 23 1140 2004 0000 3202 8198 2634 (mBank S.A.). W przypadku przelewów międzynarodowych należy podać IBAN: PL23 1140 2004 0000 3202 8198 2634 oraz kod BIC banku: BREXPLPWMBK. Ponadto płatność może odbyć się poprzez dokonanie płatności internetowej.

9. Reklamacje

Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany, obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie Prideshop.pl, domagając się nieodpłatnej wymiany na Produkt zgodny z umową, obniżenia ceny, odstępując od umowy kupna-sprzedaży albo żądać usunięcia wady

W celu usprawnienia procedury reklamacji na podstawie rękojmi Produktu, zaleca się kontakt mailowy:  Sklep@znakirownosci.org.pl

Jeżeli okaże się konieczne dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie produktu, kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez Federację Znaki Równości.

Jeżeli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej a także o jej warunkach, dostępna jest w opisie produktu.

W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Produktu). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Federacja Znaki Równości.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej

Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić na Poczcie reklamację tej przesyłki.

Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Federacja Znaki Równości.

Jeżeli Poczta uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę lub firmę kurierską w związku z zaginięciem przesyłki.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

10. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

11. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zamieszczone są na stronie polityka prywatności.

12. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu aktualnej treści na stronie regulaminu Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie, postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.

13. Czynności zabronione

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Prideshop.pl bez uprzedniej zgody Federacji Znaki Równości lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.